حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان راز وجرگلان
حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان راز وجرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
منبع روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۳۵۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی